Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pragnę dotrzeć do parafian i przyjaciół naszego Sanktuarium z zaproszeniem do uczestnictwa w uroczystościach Jubileuszu Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnobrzegu. Przed dziesięciu i dwudziestu laty mieszkańcy naszego miasta dokonali aktów intronizacyjnych. Pragniemy w naszej parafii przygotować się i owocnie przeżyć dni jubileuszowe.

Kilka słów wyjaśnień.

Intronizacja NSPJ zawiera w sobie trzy elementy: uznanie i przyjęcie władzy Pana Jezusa, poświęcenie się Boskiemu Sercu oraz obietnica podjęcia koniecznych działań żeby stronić od grzechu. Akt Intronizacji ponad to jest sposobem oddania czci oraz wynagrodzenia i zadośćuczynienia za grzechy swoje, swoich bliskich i świata, którymi Bóg jest znieważany.

Słuszną rzeczą jest uznać i przyjąć fakt, że Pan Jezus ma władzę absolutną, ponieważ jest Bogiem – Stworzycielem i Panem oraz dlatego, że Swoją Krwią nabył prawo do każdego człowieka i całego ludzkiego świata.

Kilka fragmentów z Pisma świętego:

– Archanioł Gabriel zapowiedział Najświętszej Maryi Pannie, że Jej Syn będzie miał władzę nieskończoną i obejmującą wszystko:

            Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. (Łk 1, 30-33)

– w dniu Wniebowstąpienia:

            Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. (Mt 28, 18)

– o chwale Jezusa Chrystusa – Zwycięzcy oraz o walce na śmierć i życie jego wiernych:

            I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych ‑ aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu ‑ bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. (…) I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. I stanął na piasku morza. (Ap 12, 10-12, 17n)

– o sądzie Bożym:

            Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. (Ap 22, 12-15)

Poświęcić się Sercu Bożemu to znaczy oddać się w opiekę tej nieskończonej Bożej potędze. Serce Jezusa jest sposobem sprawowania absolutnej Boskiej władzy, a rana Serca poucza nas o nieskończonej miłości Zbawiciela do nas.

Szczery wysiłek, żeby porzucić grzech jest trzecim elementem Aktu Intronizacji, który nawiązuje do trzeciego warunku dobrej spowiedzi – mocne postanowienie poprawy. Potrzeba odwagi i dzielności w wprowadzaniu chrystusowych zasad we własne życie oraz dawania świadectwa wiary.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10, 28-33)

Wspomniałem wyżej, że Akt Intronizacji jest sposobem oddania czci oraz wynagrodzenia i zadośćuczynienia za grzechy swoje, swoich bliskich i świata, którymi Bóg jest znieważany.

Ile radości sprawia dziecko swoim rodzicom, gdy tak delikatne, zależne i bezbronne wtula się w opiekuńcze i mocne ramiona taty czy mamy. Podobnie my, bezradni, słabi, zależni, bezbronni i śmiertelni tulimy się do Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. (Flp 3, 20n) Nasza miłość i zaufanie wobec Boga i Zbawiciela jest sposobem oddania Mu czci. Duch pokuty ukryty w wysiłkach porzucenia grzechu oraz skruszone i pokorne serce są dla Boskiego Serca pociechą, wynagrodzeniem i zadośćuczynieniem.

Akty Intronizacji w wymiarach osobistym, rodzinnym i społecznym będą odbywać się w naszej parafii w kolejnych dniach obchodów jubileuszowych. Wierni będą mieli sposobność osobiście zrealizować trzy elementy Aktu Intronizacji w czasie wszystkich Mszy Świętych w niedzielę 10 września. Natomiast 11 i 12 września o godz. 1800 będzie możliwość dokonania Aktu Intronizacji odpowiednio w swojej rodzinie w poniedziałek oraz dla swojego miejsca pracy we wtorek. W środę, 13 września, odbędzie się centralna uroczystość Jubileuszowa w kościele parafialnym MB Nieustającej Pomocy na Serbinowie.

Pragnę serdecznie zaprosić na adoracje i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, które w naszym kościele we wtorki od 17.00 prowadzi Wspólnota dla Intronizacji NSPJ. Wspólnota modli się wiernie od ponad dwudziestu lat i jestem im wdzięczny za to świadectwo wierności.

Oby jak najwięcej osób włączyło się w przygotowania i udział w Jubileuszu, który jak ufamy, będzie źródłem kolejnych łask i błogosławieństw Najświętszego Serca Pana Jezusa dla nas i naszej Ojczyzny. Niech Matka Boża Dzikowska otoczy swą opieką wszystkich, którzy powierzają się Jej opiece w naszym Sanktuarium.

Z życzeniem obfitego Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej.