Dziecko do chrztu mogą zgłosić wyłącznie rodzice lub jedno z nich.

Sakrament Chrztu świętego w naszym kościele udzielamy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o 12.30

 

          Dla załatwienia formalności związanych z tym sakramentem, rodzice dziecka mieszkający na terenie naszej parafii, powinni osobiście:

sześć tygodni przed planowaną datą chrztu zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

1. Akt urodzenia dziecka

2. Zaświadczenie, że rodzice chrzestni są: „wierzący i praktykujący” wydany przez proboszcza z miejsca zamieszkania chrzestnych. (Proboszcz miejsca zamieszkania chrzestnych tym „zaświadczeniem” zapewnia, że chrzestni żyją zgodnie z zasadami wiary katolickiej i przyjęta Komunia święta nie będzie przyjęta świętokradzko.)

3. Pamiętać dokładną datę swojego ślubu kościelnego.

4. Podać wiek rodziców chrzestnych, oraz dokładny adres ich zamieszkania.

5. W przypadku związku niesakramentalnego, lub matki samotnie wychowującej dziecko umówić się z proboszczem na rozmowę określającą warunki dopuszczające do przyjęcia tego sakramentu.

 

Od rodziców i rodziców chrzestnych wymagamy uczestnictwa w katechezie przed chrzcielnej. Katechezy w naszej parafii odbywają się w piątki przed pierwszą i trzecią niedzielą miesiąca o godz. 17.00 w sali Poradni Rodzinnej (katechezy prowadzi i terminy wyznacza o. Piotr Czerwonka OP tel: +48 882 240 670).

Ponad to prosimy pamiętać, że – rodziców, którzy przewidują, że w najbliższym roku będą prosić o chrzest dla swojego dziecka oraz osoby, które przewidują, że w najbliższym roku będą proszone o bycie chrzestnymi oczekujemy na katechezie 27 maja o godz. 12.30 w sali Poradni Rodzinnej. Kolejne katechezy odbędą się 23 września i 2 grudnia 2018 roku.

 

PRZYJMUJĄCY CHRZEST

Kan. 867

  • 1. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować.
  • 2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.

Kan. 868

  • 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

1 aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;

2 aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

  • 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

 

CHRZESTNI

Kan. 872

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874

  • 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

  • 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

 

O SAKRAMENCIE ODRODZENIA – ZOBACZ