Zawiadomienie o wyborze oferty wykonawcy – plik do pobrania

Tarnobrzeg, 10-10-2-17 r.

 

 

MODYFIKACJA Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ 1/ZP/2017                       Tarnobrzeg, 04.09.2017r.

Do wszystkich Wykonawców

Klasztor OO Dominikanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ul. Kościuszki 2 39-400 Tarnobrzeg jako Zamawiający, dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym 1/ZP/2017 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p. w. Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020 –Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura

 

  • Zmienia się zawartość Załącznika nr 9 – dokumentacja projektowa: przedmiar 2017 i opis techniczny.
  • W SIWZ Rozdział III pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Słownik CPV: Główny: 45453000-7 roboty remontowo- renowacyjne

Dodatkowy:

kod CPV 45320000-6

kod CPV 45261320-3

kod CPV 45421000-4

kod CPV 45321000-3

  • W SIWZ Rozdział XII. Miejsce i termin składania ofert 1 i 2 otrzymują brzmienie:
  1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii – Klasztor OO Dominikanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ul. Kościuszki 2 39-400 Tarnobrzeg. Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2017r.  o godz. 11:00.
  2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Klasztor OO Dominikanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ul. Kościuszki 2 39-400 Tarnobrzeg oraz opatrzone nazwą zamówienia:

„Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p. w. Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu

Nie otwierać przed dniem 19.09.2017r. godz. 12:00

 

  • W SIWZ Rozdział XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
  • Otwarcie ofert nastąpi 19.09.2017r. o godz. 12:00 w Kancelarii –  Klasztor OO Dominikanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny        ul. Kościuszki 2 39-400 Tarnobrzeg.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ_wzor_oferty

Zał. nr 2 do SIWZ projekt umowy

Zał. nr 3 do SIWZ oswiadczenie dotyczace spe éniania warunk -w udzia éu w post_Öpowaniu

Zał. nr 4 do SIWZ oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia

Zał. nr 5 do SIWZ oswiadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zał. nr 6 do SIWZ oswiadczenie o uprawnieniach

Zał. nr_7_do_SIWZ_wykaz_zrealizowanych__zamowien

Zał. nr_8_do_SIWZ_wykaz_osob_ktore_beda_wykonywac_zamowienie

Zał. nr 9 Dokumentacja Projektowa